Årsmøtet i Salangen SV drøftet de planene for vindkraft på Tønsheia som nylig er blitt kjent gjennom media og lokalbasert Facebook-gruppe.

- Vår konklusjon er at vi vil gå mot slike planer. Denne konklusjon bunner i SV sin helhetlige politikk rundt fornybar energiforsyning. Norges energiforbruk er fortsatt 50% fossilt, så vi erkjenner at vi må skaffe oss mye fornybar energi i Norge i årene som kommer. Dette må i første omgang skje gjennom energieffektivisering og strømsparing (les mindre sløsing), oppgradering av eldre vannkraftverk,  solenergi og vindkraft. Vindkraft til havs er mindre problematisk enn vinkraft på land. En oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftverk, kan i en studie gjort av NTNU gi like mye strøm som all planlagt vindkraft på land. Landbasert vindkraft må være lokalt bredt demokratisk akseptert, og fortrinnsvis lokaliseres i nærheten av  der det allerede er gjort naturinngrep, sier Jarle Adolfsen i Salangen SV.

Motbør
Landbasert vindkraft får nå stor motbør fra innbyggere i berørte kommuner. De protesterer på de betydelige naturinngrep som skjer i nærområdene deres. Også mange ordførere fra ulike partier har sluttet seg til et opprop som forlanger et nytt regime der NVE ikke lenger kan overkjøre kommunestyrer i å gi konsesjoner for utbygging av vindkraft. 

- Dette støtter vi opp om. SV mener for øvrig at vindkraftparker må, i likhet med store vannkraftverk, eies av det offentlige . Nå selges disse til utenlandske investorer og inntekter og skatt forsvinner ut av landet. Når det gjelder Tønsheia, så er dette reinbeiteområde og et viktig turområde for både Salangen og Lavangen, sommer som vinter. Arealplanen for Salangen fastslår at arealene over skoggrensa skal være inngrepsfrie. Dette prinsipp må vi videreføre i ny revidert arealplan. Den forpliktelse har vi overfor kommende generasjoner, sier Jarle Adolfsen på vegne av Salangen SV.