Justis- og beredskapsdepartementet har etter tilrådning fra Politidirektoratet konstituert fire politimestre. Med bakgrunn i Politianalysen der blant annet politistrukturen skal vurderes, er konstitusjonene begrenset til 31. desember 2014.


Henstein overtar
I Midtre Hålogaland politidistrikt er statsadvokat Hugo Henstein konstituert. Han overtar etter Elisabeth Kaas når hennes åremålsperiode utløper 31. desember 2013.  Henstein har vært nestleder seksjon og avdelingsleder ved Tromsø trygdekontor (1998-2005), politiadvokat ved Troms politidistrikt (2005-2009) samt konstituert statsadvokat og statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembete siden 2009.