Det utarbeides et kostnadsoverslag på basis av funksjonsanalyse over full utnyttelse av Vasshaug som barnehage (både drift og investering), som legges til politisk behandling - Slik at man har et best mulig beslutningsgrunnlag for endelig beslutning om framtidig barnehagestruktur, vedtok kommunestyret tidligere i år.


Kostnader
Når det gjelder besparelser ved å samle alle barnehagene på Vasshaug bruker vi en slik beregningsmåte:

- Finansiering av kostnadene for å ha barn i barnehage er delt inn i tre grupper.


1. Overføringer fra stat til kommune. (Kommunen får overført en sum per barn mellom ett og fem år, uavhengig om barnet er i barnehage eller ikke)
2. Foreldrebetaling
3. Kommunal andel av kostnadene.

Dette fremkommer i sakspapirene til kommunestyremøtet.


Sparer penger
Vi ser altså at ved å omgjøre Vasshaug skole til Vasshaug barnehage vil Salangen kommune kunne få en årlig besparelse som følge av redusert antall stillinger, lavere husleie og sparte driftsutgifter på inntil to millioner kroner. I tillegg vil kommunen få en moderne barnehage der vi kan gi et barnehagetilbud som er tilpasset dagens krav til barnehagedrift, som fyller barnas behov for spesiell tilrettelegging og som vil fjerne alle former for ventelister uavhengig av antall barnehageopptak og andre byråkratiske ordninger som måtte dukke opp, het er det i uttalelsen til administrasjonssjefen før kommunestyremøtet.


Formannskapet
De ber om at det i februar 2014 blir lagt frem sak med to alternativ som kan sammenlignes fullt ut når det gjelder kostnadsbilde (inkl. totale driftskostnader, bemanning etc.):
1) Full utnyttelse av arealene på Vasshaug til ny sentrumsbarnehage
2) Beholde 2-3 distriktsbarnehager i tillegg til barnehage på Vasshaug. Når det gjelder dette alternativ utredes også mulighetene for alternativ bruk av de arealer som blir tilgjengelig på Vasshaug dersom man opprettholder 2-3 distriktsbarnehager.”

Saken tas opp på førstkommende kommunestyremøte mandag som kommer.