Fartsgrensen igjennom Sjøvegan-sentrum i dag er 50 km/t. I området YX – Strandveien – Tverrveien –Helsesenterveien er det 30-sone. Denne fartsgrensen ønsker kommunens administrasjon nå og utvide til å gjelde flere plasser i sentrum, til der hovedvekten av butikker er. Saken har vært ute på høring, og det er kommet positive svar fra politiet og Statens vegvesen på forslaget om å redusere farten.

- Det er butikker på begge sidene av veien, og dermed også mange fotgjengere som krysser veien. Området er i tillegg kun i begrenset grad avdelt med klart skille mellom gående og kjørende. Dette ble også påpekt i mulighetsstudien for Sjøvegan- sentrum utarbeidet av LoLe AS. Utvidelse av 30-sonen til også å gjelde dette område vil bedre trafikksikkerheten for spesielt gående, men også generelt i påvente av videre utvikling av sentrumsområdet, sier administrasjonssjef Lars Strøm i saksutredningen.

Han ønsker derfor og instille på redusert fart til 30 kilometer i timen i sentrum og dermed bedre tilrettelegge for trygg ferdsel for både gående og kjørende, kommer det frem i saksfremlegget. Saken skal behandles av kommunestyret i Salangen i dag.